ดับเพลิงขั้นต้น อพยพหนีไฟ

หลักการและเหตุผล

อ้างอิงตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ข้อที่ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม และข้อที่ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กำหนดไว้ บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด  เลขที่ตั้ง 90/23 หมู่ที่ 3 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130 ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองเเรงงาน จึงขอเสนอหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้นายได้ดำเนินการจัดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น เลขที่ใบอนุญาต ดพต.092 ระยะเวลาอบม 6 ชั่วโมง

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ เลขที่ใบอนุญาต ดพฝ.097 ระยะเวลาอบม 3 ชั่วโมง

 

เนื้อหาและรายละเอียดการอบรม

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น 6 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมงประกอบด้วย

1)     ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้

2)     การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

3)     จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

4)     การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ

5)     เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

6)     วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

7)     แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

8)     การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมงประกอบด้วย

1)     ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ

2)     ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี

3)     ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี

4)     ฝึกดับเพลิง โดยใช้สายดับเพลิง

 

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ 3 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมงประกอบด้วย

1)     ประชุมชี้แจงและซักซ้อม แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ

2)     ประชุมชี้แจงและซักซ้อม แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ

3)     ประชุมชี้แจงและซักซ้อม การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

4)     ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามที่ประชุมชี้แจงและซักซ้อม

 

อัตราค่าลงทะเบียน

  •       หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น 6 ชั่วโมง

อัตราต่อท่าน : 1,500 บาท

อัตราแบบเหมารุ่น : 25,500 บาท

  •       หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้อพยพ 1 – 99 คน ค่าบริการ 15,000 บาท

จำนวนผู้อพยพ 100 – 499 คน ค่าบริการ 20,000 บาท

จำนวนผู้อพยพมากกว่า 500 คน ค่าบริการ 25,000 บาท

 

กำหนดการฝึกอบรม
28 มกราคม 2564
26 กุมภาพันธ์ 2564
26 มีนาคม 2564
23 เมษายน 2564
28 พฤศภาคม 2564
25 มิุนายน 2564
23 กรกฎาคม 2564
27 สิงหาคม 2564
24 กันยายน 2564
29 ตุลาคม 2564
26 พฤศจิกายน 2564
24 ธันวาคม 2564

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท ไปที่ 

อีเมล : direction.tn@gmail.com

ไลน์ไอดี : preechasriroon

โทร : 0889510740

 

การชำระค่าอบรม

เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x

โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x

เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน

 

   

   

เลขที่ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

   

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,307