ดับเพลิงขั้นต้น อพยพหนีไฟ

หลักการและเหตุผล

อ้างอิงตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ข้อที่ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม และข้อที่ 29 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามที่กำหนดไว้ บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด  เลขที่ตั้ง 90/23 หมู่ที่ 3 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130 ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองเเรงงาน จึงขอเสนอหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้นายได้ดำเนินการจัดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น เลขที่ใบอนุญาต ดพต.092 ระยะเวลาอบม 6 ชั่วโมง

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ เลขที่ใบอนุญาต ดพฝ.097 ระยะเวลาอบม 3 ชั่วโมง

 

เนื้อหาและรายละเอียดการอบรม

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น 6 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมงประกอบด้วย

1)     ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้

2)     การแบ่งประเภทของเพลิง และวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

3)     จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

4)     การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ

5)     เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

6)     วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

7)     แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

8)     การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบกิจการ

ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมงประกอบด้วย

1)     ฝึกดับเพลิงประเภท เอ ด้วยการใช้เครื่องดับเพลงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ

2)     ฝึกดับเพลิงประเภท บี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี

3)     ฝึกดับเพลิงประเภท ซี ด้วยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้ง หรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี

4)     ฝึกดับเพลิง โดยใช้สายดับเพลิง

 

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ 3 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมงประกอบด้วย

1)     ประชุมชี้แจงและซักซ้อม แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ

2)     ประชุมชี้แจงและซักซ้อม แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ

3)     ประชุมชี้แจงและซักซ้อม การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

4)     ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามที่ประชุมชี้แจงและซักซ้อม

 

อัตราค่าลงทะเบียน

  •       หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น 6 ชั่วโมง

อัตราต่อท่าน : 1,450 บาท

อัตราแบบเหมารุ่น : 25,000 บาท

  •       หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้อพยพ 1 – 99 คน ค่าบริการ 15,000 บาท

จำนวนผู้อพยพ 100 – 499 คน ค่าบริการ 20,000 บาท

จำนวนผู้อพยพมากกว่า 500 คน ค่าบริการ 25,000 บาท

 

กำหนดการฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2567
8 และ 22 มกราคม 2567
5 และ 19 กุมภาพันธ์ 2567
4 และ 18 มีนาคม 2567
8 และ 22 เมษายน 2567
6 และ 20 พฤศภาคม 2567
4 และ 17 มิุนายน 2567
1 และ 15 และ 23 กรกฎาคม 2567
5 และ 19 สิงหาคม 2567
2 และ 16 และ 30 กันยายน 2567
15 ตุลาคม 2567
4 และ 18 พฤศจิกายน 2567
2 และ 16 ธันวาคม 2567

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

อีเมล : direction.tn@gmail.com
โทร : 0889510740
ไลน์ไอดี : @direction.tn

ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

 การชำระค่าอบรม

เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x

โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x

เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน

 

   

   

เลขที่ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

   


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 89,056