หลักสูตร การตัดแยกพลังงาน (LOCKOUT TAGOUT)

หลักการและเหตุผล

Lock Out & Tag Out เป็นระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักร ทีช่วยส่งเสริมในการลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้ระบบที่เรียกว่า visual control มาใช้ในขณะที่มีซ่อมบำรุงหรือปรับแต่งระบบของเครื่องจักร เนื้อหาและเป้าหมายของหลักสูตร Lock Out & Tag Out จึงมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม  ภายใต้หลักสูตร “การตัดแยกพลังงาน (LOCKOUT TAGOUT)” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในระบบ Lock Out & Tag Out

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ไปใช้ในระบบปฏิบัติงานได้

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข และแนวทางที่เหมาะสมในการนำไปใช้ในระบบ Lock Out & Tag Out ไปใช้ในการทำงานด้วยความปลอดภัย

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการอบรม

ภาคทฤษฏี

ภาคปฏิบัติ

การตัดแยกพลังงาน (LOCKOUT TAGOUT

6

4

2

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน : 2,500 บาท

อัตราต่อหลักสูตร : 25,000 บาท / 1 รุ่น 30 ท่าน

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

อีเมล : direction.tn@gmail.com
โทร : 0889510740
ไลน์ไอดี : @direction.tn

ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

 

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน
Visitors: 90,045