หลักสูตร การทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย

หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร  จัดการ  และดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 หมวด 9 ข้อที่ 34 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายตาม หลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด และทำการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  และเก็บหลักฐานการฝึกอบรมพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้

 บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด จึงขออนุญาต เสนอหลักสูตร " การทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย พร้อมการเก็บกู้รั่วไหล " เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวข้างต้น และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ  ดังรายละเอียด

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการอบรม

ภาคทฤษฏี

ภาคปฏิบัติ

การทำงานกับสารเคมีอย่างปลอดภัย พร้อมการเก็บกู้การรั่วไหล

6

4

2

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน : 2,500 บาท

อัตราต่อหลักสูตร : 28,000 บาท / 1 รุ่น 30 ท่าน

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท พร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรม ไปตามที่อยู่ด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับด่วนที่สุด 

  • อีเมล : direction.tn@gmail.com
  • ไลน์ไอดี : preechasriroon
  • โทร : 0895412239  0889510740

 

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน
Visitors: 87,089