จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ.

หลักการและเหตุผล

อ้างอิง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ข้อ7 และ ข้อ19 กำหนดให้สถานประกอบการ ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค และ คปอ. เพื่อดำเนินการให้สอดคล้อง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด จึงขออนุญาต เสนอหลักสูตรที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ พร้อมกับเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ  ดังรายละเอียด

 

ชื่อหลักสูตร

  • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
  • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
  • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
  • หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยฯ

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ลำดับ หลักสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลาในการอบรม
1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 12 ชม.
2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 12 ชม.
3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 18 ชม.
4 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ 12 ชม.

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน : 2,300 บาท

อัตราต่อหลักสูตร : 27,000 บาท / 1 รุ่น 30 ท่าน

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท พร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรม ไปตามที่อยู่ด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับด่วนที่สุด 

 

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 78,656