หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

หลักการและเหตุผล

อ้างอิงตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยฯ และผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 16 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฉะนั้น เพื่อเป็นปฎิบัติให้สอดคล้องตามที่มาตรฐานกฎหมายกำหนด และเป็นการเพิ่มระดับความรู้ความสามารถขอผู้ปฏบัติงาน รวมถึงป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น จากการทำงาน บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด  จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม  ภายใต้หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่" ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

 

เนื้อหาและรายละเอียดการอบรม

ลำดับ

เนื้อหาอบรม

ชั่วโมง

1

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.30 ชั่วโมง

2

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.30 ชั่วโมง

3

ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3 ชั่วโมง

 

กำหนดการฝึกอบรม

17 มกราคม 2564                           

21 กุมภาพันธ์ 2564

21 มีนาคม 2564

18 เมษายน 2564

23 พฤษภาคม 2564

20 มิถุนายน 2564

18 กรกฎาคม 2564

22 สิงหาคม 2564

19 กันยายน 2564

24 ตุลาคม 2564

21 พฤศจิกายน 2564

19 ธันวาคม 2564

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน : 2,500 บาท

อัตราต่อหลักสูตร : 28,000 บาท / 1 รุ่น 30 ท่าน

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท พร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรม ไปที่ด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับด่วนที่สุด 

 

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 52,335