หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

หลักการและเหตุผล

อ้างอิงตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้ ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัยฯ และผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 16 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ฉะนั้น เพื่อเป็นปฎิบัติให้สอดคล้องตามที่มาตรฐานกฎหมายกำหนด และเป็นการเพิ่มระดับความรู้ความสามารถขอผู้ปฏบัติงาน รวมถึงป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น จากการทำงาน บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด  จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม  ภายใต้หลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับ ลูกจ้างเข้าทำงานใหม่" ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

 

เนื้อหาและรายละเอียดการอบรม

ลำดับ

เนื้อหาอบรม

ชั่วโมง

1

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.30 ชั่วโมง

2

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1.30 ชั่วโมง

3

ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3 ชั่วโมง

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน : 2,500 บาท

อัตราต่อหลักสูตร : 28,000 บาท / 1 รุ่น 30 ท่าน

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

อีเมล : direction.tn@gmail.com
โทร : 0889510740
ไลน์ไอดี : @direction.tn

ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

 

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน
Visitors: 91,832