หลักสูตร ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man)

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรผู้เฝ้าระวัง Fire watch man เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญ เพื่อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย เช่น งานประกายไฟ งานเชื่อม งานตัด งานเจียร ผู้ปฎิบัติงานไม่สามารถทำได้โดยลำพังได้ เพราะขณะปฎิบัติงานจะไม่สามารถดูแลประกายของตัวได้ ประกายไฟที่กระเด็นไป อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ระบบงานประกายไฟ จึงต้องอาศัยอีกคนที่คอยดูแลประกายไฟให้ เช่นคอยสั่งหยุดงาน เมื่อเห็นประกายไฟร่วงหล่นลงมา และให้ผู้ปฎิบัติงานดำเนินการแก้ไขใหม่ แล้วจึงค่อยเริ่มงานอีกที หรืออีกตัวอย่าง เช่น เมื่อระบบป้องกันอัคคีภัยเกิดขัดข้องหรือเสียหาย ตลอดเวลาต้องมี ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man) เฝ้าสังเกตุการณ์ตลอดเวลา เพื่อระงับไฟที่เกิดขึ้นแทนระบบอัติโนมัติที่ไม่ทำงาน 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความรู้ความสามารถขอผู้ปฏบัติงาน รวมถึงป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด  จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม  ภายใต้หลักสูตร "ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire watch man)"  ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการอบรม

ภาคทฤษฏี

ภาคปฏิบัติ

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch

6

4

2

 

เนื้อหาและรายละเอียดการอบรม

ลำดับ

หัวข้ออบรม

ระยะเวลา

1

คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ

1 ชั่วโมง

2

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน

1 ชั่วโมง

3

ประเภท องศ์ประกอบ การเกิด และการดับไฟ

1 ชั่วโมง

4

อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆและวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

1 ชั่วโมง

5

ระบบใบอนุญาติทำงานประกายไฟ และใบอนุญาติอื่นๆ

1 ชั่วโมง

6

การตรวจสอบสภาพอากาศ การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักร และบริเวณทำงาน

1 ชั่วโมง

7

การฝึกภาคปฏิบัติการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และถังดับเพลิง

2 ชั่วโมง

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน : 4,000 บาท

อัตราต่อหลักสูตร : 39,000 บาท / 1 รุ่น 30 ท่าน

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท พร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรม ไปที่ 

 ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน
 
กำหนดการฝึกอบรม
29 มกราคม 2564
27 กุมภาพันธ์ 2564
27 มีนาคม 2564
24 เมษายน 2564
29 พฤศภาคม 2564
26 มิุนายน 2564
24 กรกฎาคม 2564
28 สิงหาคม 2564
25 กันยายน 2564
30 ตุลาคม 2564
27 พฤศจิกายน 2564
25 ธันวาคม 2564
 

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,548