หลักสูตร การขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ การขับขี่รถยก

หลักการและเหตุผล

โฟล์คลิฟท์ หรือเรียกรถยก นับมีความสำคัญและจำเป็นในการประกอบธุระกิจ สำหรับสถานประกอบการ แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากใช้รถยกนั้นก็มีมากเช่นกัน ตั้งแต่อุบัติเหตุขั้นร้ายแรงถึงแก่ชีวิต และเหตุเฉี่ยวชนเล็กๆน้อยๆ อันทำให้เกิดทรัพย์สินเสียหายอยู่บ่อยๆ

เพื่อเพิ่มระดับความรู้ความสามารถ และความเข้าใจอันดี ในการใช้ และการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้พนักงานและผู้ขับขี่ มีความรู้ ใช้การได้อย่างถูกต้อง

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม ภายใต้หลักสูตร “การขับขี่รถยกอย่างปลอดภัย” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการอบรม

ภาคทฤษฏี

ภาคปฏิบัติ

การขับขี่รถยก โฟล์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย

6

4

2

 

เนื้อหาและรายละเอียดการอบรม

หัวข้อบรรยาย

ระยะเวลา

กฎหมายและมาตรฐานในการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์

1 ชั่วโมง

ประเภทของรถโฟล์คลิฟท์ ประเภทต่างๆ

0.5 ชั่วโมง

ส่วนประกอบของโฟล์คลิฟท์

0.5 ชั่วโมง

อุบัติเหตุจากการใช้งานรถยก

0.5 ชั่วโมง

ความปลอดภัยในการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

1 ชั่วโมง

การตรวจสอบและการบำรุงรักรถโฟล์คลิฟท์

0.5 ชั่วโมง

การฝึกภาคปฏิบัติ การขับขี่ภาคสนามเสมือนจริง

2 ชั่วโมง

 

กำหนดการฝึกอบรม
 

31 มกราคม 2564                           

28 กุมภาพันธ์ 2564

28 มีนาคม 2564

25 เมษายน 2564

30 พฤษภาคม 2564

27 มิถุนายน 2564

25 กรกฎาคม 2564

29 สิงหาคม 2564

26 กันยายน 2564

31 ตุลาคม 2564

28 พฤศจิกายน 2564

26 ธันวาคม 2564

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน : 4,000 บาท

อัตราต่อหลักสูตร : 28,000 บาท / 1 รุ่น 30 ท่าน

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท พร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรม ไปที่ 

 

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน

  

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 67,547