หลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน ตามมาตรฐาน BS / EN

22หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันงานนั่งร้านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง ติดตั้ง ฯลฯ ทางผู้ประกอบการจำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และรู้จักเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ตลอดจนต้องมีทักษะด้านการตรวจสอบซ่อมบำรุง อีกทั้งผู้ประกอบการต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วย

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด หากเมื่อเราต้องการตั้งนั่งร้าน เราจึงได้ต้องได้รับการผึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานติดตั้งนั่งร้านโดยต้องเข้าใจหลักและวิธีการในการดำเนินการ ทั้งภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม  ภายใต้หลักสูตร “การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้านตามมาตรฐาน BS / EN Standard” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการอบรม

ภาคทฤษฏี

ภาคปฏิบัติ

การติดตั้งและการตรวจสอบนั่งร้านอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐาน BS EN

12

8

4

 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อรุน

ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 30 ท่านต่อรุ่น

 

เนื้อหาและรายละเอียดการอบรม

ลำดับ

หัวข้ออบรม

ระยะเวลา

1

กฏหมายพื้นฐานและมาตรฐานในการติดตั้ง

1 ชั่วโมง

2

อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

1 ชั่วโมง

3

การปฏิบัติงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย เมื่อติดตั้งนั่งร้าน

1 ชั่วโมง

4

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งนั่งร้านประเภทต่างๆ

1 ชั่วโมง

5

โครงสร้างของนั่งร้านประเภทต่างๆในการติดตั้ง

1 ชั่วโมง

6

รายละเอียดและประเภทของนั่งน้านแบบต่างๆ

1 ชั่วโมง

7

การเตรียมการติดตั้งนั่งร้าน

1 ชั่วโมง

8

การคำนวนรับน้ำหนักนั่งร้าน ระยะต่างๆ

1 ชั่วโมง

9

การตรวจสอบนั่งร้าน แบบต่างๆ ตามมาตรฐานไทย และ BS Standard

1 ชั่วโมง

10

ฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้าน และตรวจสอบนั่งร้าน

3 ชั่วโมง

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน : 4,000 บาท

อัตราต่อหลักสูตร : 39,000 บาท / 1 รุ่น 30 ท่าน

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท พร้อมเบอร์โทรติดต่อ ไปที่ 

ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน
 
กำหนดการอบรมประจำปี พ.ศ. 2566
 

18-19 มกราคม 2566                          

15-16 กุมภาพันธ์ 2566

15-16 มีนาคม 2566

19-20 เมษายน 2566

17-18 พฤษภาคม 2566

14-15 มิถุนายน 2566

12-13 กรกฎาคม 2566

17-18 สิงหาคม 2566

13-14 กันยายน 2566

18-19 ตุลาคม 2566

15-16 พฤศจิกายน 2566

14-15 ธันวาคม 2566

 
การฝึกภาคปฏิบัติ ติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน
 

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม
#1 โดย: MEC [IP: 182.232.187.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 11:04:51
อบรมแล้วสามารถเซนต์เอกสารรับรองการตั้งนั่งร้านได้หรือไม่
#2 โดย: มนตรี [IP: 49.228.8.xxx]
เมื่อ: 2019-06-14 18:02:52
มีที่นครราชสีมาหรือไม่ครับในปีนี้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 81,653