หลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย

หลักการและเหตุผล

            อ้างอิงตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564

            ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจสอดคล้องและปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และยังให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด  จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม  ภายใต้หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ โดยมีหลักสูตรให้เลือกทั้งหมด 6 หลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตร ระยะเวลา ภาคทฤษฏี ภาคปฎิบัติ
ผู้อนุญาต 7 5 2
ผู้ควบคุม 12 9 3
ผู้ปฎิบัติงาน 12 9 3
ผู้ช่วยเหลือ 18 12 6
4 ผู้ 24 15 9
ทบทวน 3 3 0

 

อัตราค่าลงทะเบียน จัดโดยนายจ้าง 

หลักสูตร              ราคาต่อท่าน                 ราคาเหมาไม่เกิน 30 ท่าน

ผู้อนุญาต                   - บาท                          28,000 บาท

ผู้ควบคุม                    - บาท                         39,000 บาท

ผู้ปฏิบัติงาน                - บาท                         55,000 บาท

ผู้ช่วยเหลือ                 -บาท                          70,000 บาท

หลักสูตร 4 ผู้              - บาท                          75,000 บาท

หลักสูตรทบทวน        - บาท                          15,000 บาท

 

อัตราค่าลงทะเบียน จัดโดยนิติบุคคลตามมาตรตรา 11 (ที่ได้รับการที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน)

หลักสูตร              ราคาต่อท่าน                 ราคาเหมาไม่เกิน 30 ท่าน

ผู้อนุญาต                4,800 บาท                      30,000 บาท

ผู้ควบคุม                5,800 บาท                      100,000 บาท

ผู้ปฏิบัติงาน            5,800 บาท                        90,000 บาท     

ผู้ช่วยเหลือ             6,800 บาท                      125,000 บาท

หลักสูตร 4 ผู้          7,800 บาท                      135,000 บาท     

หลักสูตรทบทวน     1,450 บาท                       17,500 บาท       

 

กำหนดการฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2567
8 และ 22 มกราคม 2567
5 และ 19 กุมภาพันธ์ 2567
4 และ 18 มีนาคม 2567
8 และ 22 เมษายน 2567
6 และ 20 พฤศภาคม 2567
4 และ 17 มิุนายน 2567
1 และ 15 และ 23 กรกฎาคม 2567
5 และ 19 สิงหาคม 2567
2 และ 16 และ 30 กันยายน 2567
15 ตุลาคม 2567
4 และ 18 พฤศจิกายน 2567
2 และ 16 ธันวาคม 2567

 

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2567
9-10 มกราคม 2567
6-7 กุมภาพันธ์ 2567
5-6 มีนาคม 2567
9-10 เมษายน 2567
7-8 พฤศภาคม 2567
5-6 มิุนายน 2567
2-3 และ 24-25 กรกฎาคม 2567
6-7 สิงหาคม 2567
3-4 กันยายน 2567
16-17 ตุลาคม 2567
5-6 พฤศจิกายน 2567
3-4 ธันวาคม 2567
 
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร4ผู้ ประจำปี 2567
23-26 มกราคม 2567
20-23 กุมภาพันธ์ 2567
19-22 มีนาคม 2567
23-26 เมษายน 2567
21-24 พฤศภาคม 2567
18-21 มิุนายน 2567
16-19 กรกฎาคม 2567
20-23 สิงหาคม 2567
17-20 กันยายน 2567
1-4 ตุลาคม 2567
19-22 พฤศจิกายน 2567
17-20 ธันวาคม 2567
 
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรทบทวนอับอากาศ ประจำปี 2567
9 และ 23 มกราคม 2567
6 และ 20 กุมภาพันธ์ 2567
5 และ 19 มีนาคม 2567
9 และ 23 เมษายน 2567
7 และ 21 พฤศภาคม 2567
5 และ 18 มิุนายน 2567
2 และ 16 และ 24 กรกฎาคม 2567
6 และ 20 สิงหาคม 2567
3 และ 17 กันยายน 2567
1 และ 16 ตุลาคม 2567
5 และ 19 พฤศจิกายน 2567
3 และ 17 ธันวาคม 2567
 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท โลโก้บริษัท พร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรม ไปที่ 

 ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน

 

สถานที่ฝึกปฎิบัติเสมือนจริง ภาคปฎิบัติ

ฝึกปฎิบัติ ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ

 

หน่วยฝึกอบรม ที่ได้รับการอนุญาต จากกระทรวงแรงงาน ตามมาตรา11 แห่งพรบ.ความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ.2554

#1 โดย: พิชิต [IP: 49.230.58.xxx]
เมื่อ: 2020-06-20 16:36:55
อาจารสอนสนุกได้ความรู้ดีมากๆศูนฝึกสะดวกสบายบริการดี

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 91,834