หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย

หลักการและเหตุผล

            อ้างอิงตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564

            ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจสอดคล้องและปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และยังให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด  จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม  ภายใต้หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ โดยมีหลักสูตรให้เลือกทั้งหมด 6 หลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตร ระยะเวลา ภาคทฤษฏี ภาคปฎิบัติ
ผู้อนุญาต 7 5 2
ผู้ควบคุม 12 9 3
ผู้ปฎิบัติงาน 12 9 3
ผู้ช่วยเหลือ 18 12 6
4 ผู้ 24 15 9
ทบทวน 3 3 0

 

อัตราค่าลงทะเบียน จัดโดยนายจ้าง 

หลักสูตร              ราคาต่อท่าน                 ราคาเหมาไม่เกิน 30 ท่าน

ผู้อนุญาต                   - บาท                         30,000 บาท

ผู้ควบคุม                    - บาท                         40,000 บาท

ผู้ปฏิบัติงาน                - บาท                         40,000 บาท

ผู้ช่วยเหลือ                 -บาท                          55,000 บาท

หลักสูตร 4 ผู้              - บาท                          65,000 บาท

หลักสูตรทบทวน          - บาท                         15,000 บาท

 

อัตราค่าลงทะเบียน จัดโดยนิติบุคคลตามมาตรตรา 11 (ที่ได้รับการที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน)

หลักสูตร              ราคาต่อท่าน                 ราคาเหมาไม่เกิน 30 ท่าน

ผู้อนุญาต                4,000 บาท                      40,000 บาท

ผู้ควบคุม                5,900 บาท                       95,000 บาท

ผู้ปฏิบัติงาน            5,900 บาท                       95,000 บาท     *** (แถมฟรีอบรมดับเพลิง 6 ชั่วโมง)

ผู้ช่วยเหลือ             6,900 บาท                     110,000 บาท

หลักสูตร 4 ผู้          8,900 บาท                     140,000 บาท      *** (แถมฟรีอบรมดับเพลิง 6 ชั่วโมง)

หลักสูตรทบทวน    1,500 บาท                        27,000 บาท       

 

กำหนดการอบรมประจำปี 
กำหนดการ                          หลักสูตร

21 มิถุนายน 2564                   ดับเพลิง

22 มิถุนายน 2564                   ทบทวน

22 มิถุนายน 2564                   ดับเพลิง

23 มิถุนายน 2564                   ทบทวน

22 – 25 มิถุนายน 2564            4 ผู้

5 กรกฎาคม 2564                    ดับเพลิง

6 – 7 กรกฎาคม 2564              ผู้ปฎิบัติงาน

19 กรกฎาคม 2564                   ทบทวน

21 – 24 กรกฎาคม 2564           4 ผู้    

9 – 10 สิงหาคม 2564              ผู้ปฎิบัติงาน

24 สิงหาคม 2564                    ทบทวน

25 – 28 สิงหาคม 2564            4ผู้

6 – 7 กันยายน 2564                ผู้ปฎิบัติงาน

21 กันยายน 2564                   ทบทวน

22 – 25 กันยายน 2564           4ผู้

4 – 5 ตุลาคม 2564                  ผู้ปฎิบัติงาน

19 ตุลาคม 2564                      ทบทวน

20 – 23 ตุลาคม 2564               4 ผู้

8 – 9 พฤศจิกายน 2564            ผู้ปฎิบัติงาน

23 พฤศจิกายน 2564               ทบทวน

24 – 27 พฤศจิกายน 2564        4 ผู้

6 – 7 ธันวาคม 2564                 ผู้ปฎิบัติงาน

21 ธันวาคม 2564                     ทบทวน

22 – 25 ธันวาคม 2564              4 ผู้

 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท โลโก้บริษัท พร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรม ไปที่ 

  • อีเมล : direction.tn@gmail.com
  • ไลน์ไอดี : preechasriroon
  • โทร : 0895412239  0889510740

 ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน

 

สถานที่ฝึกปฎิบัติเสมือนจริง ภาคปฎิบัติ

ฝึกปฎิบัติ ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ

เอกสารขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม
#1 โดย: พิชิต [IP: 49.230.58.xxx]
เมื่อ: 2020-06-20 16:36:55
อาจารสอนสนุกได้ความรู้ดีมากๆศูนฝึกสะดวกสบายบริการดี

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 43,803