หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย

หลักการและเหตุผล

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละปี สำหรับงานอับอากาศนั้น มีปริมาณค่อนข้างมาก หลายชีวิตที่เสียไป ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความไม่รู้ของนายจ้าง ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 ข้อ 20 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนดแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน นายจ้างหรือสถานประกอบการหลายแห่ง มักขาดคามรู้ หรือประมาท จึงปล่อยให้ลูกจ้างลงไปทำงานในที่อับอากาศ และเสียชีวิต ดังที่เป็นข่าวทั่วไป ยังผลให้เกิดความสูญเสียมากมาย

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด  จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม  ภายใต้หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเหลือ ผู้ควบคุม และผู้อนุญาต” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตร

ระยะเวลาในการอบรม

ภาคทฤษฏี

ภาคปฏิบัติ

ผู้อนุญาต

6

6

0

ผู้ควบคุม

12

9

3

ผู้ปฏิบัติงาน

12

9

3

ผู้ช่วยเหลือ

15

10

5

หลักสูตร4 หน้าที่

16

11

5

 

อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตร              ราคาต่อท่าน                 ราคาเหมาไม่เกิน 30 ท่าน

ผู้อนุญาต                5,000 บาท                       50,000 บาท

ผู้ควบคุม                5,500 บาท                        90,000 บาท

ผู้ปฏิบัติงาน            6,500 บาท                      100,000 บาท

ผู้ช่วยเหลือ             6,900 บาท                      110,000 บาท

หลักสูตร 4 ผู้          7,200 บาท                      120,000 บาท

 

กำหนดการอบรมประจำปี พ.ศ. 2563

5 - 7 ตุลาคม 2563

12 - 13 ตุลาคม 2563

22 - 24 ตุลาคม 2563

9 - 11 พฤศจิกายน 2563

26 - 28 พฤศจิกายน 2563

10 - 12 ธันวาคม 2563

24 - 26 ธันวาคม 2563

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท โลโก้บริษัท พร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรม ไปที่ 

  • อีเมล : direction.tn@gmail.com
  • ไลน์ไอดี : preechasriroon
  • โทร : 0895412239  0889510740

 ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน

 

สถานที่ฝึกปฎิบัติเสมือนจริง ภาคปฎิบัติ

ฝึกปฎิบัติ ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ

เอกสารขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม
#1 โดย: พิชิต [IP: 49.230.58.xxx]
เมื่อ: 2020-06-20 16:36:55
อาจารสอนสนุกได้ความรู้ดีมากๆศูนฝึกสะดวกสบายบริการดี

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 36,228