หลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย

หลักการและเหตุผล

            อ้างอิงตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564

            ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการทางธุรกิจสอดคล้องและปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด และยังให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด  จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม  ภายใต้หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ โดยมีหลักสูตรให้เลือกทั้งหมด 6 หลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

หลักสูตร ระยะเวลา ภาคทฤษฏี ภาคปฎิบัติ
ผู้อนุญาต 7 5 2
ผู้ควบคุม 12 9 3
ผู้ปฎิบัติงาน 12 9 3
ผู้ช่วยเหลือ 18 12 6
4 ผู้ 24 15 9
ทบทวน 3 3 0

 

อัตราค่าลงทะเบียน จัดโดยนายจ้าง 

หลักสูตร              ราคาต่อท่าน                 ราคาเหมาไม่เกิน 30 ท่าน

ผู้อนุญาต                   - บาท                          30,000 บาท

ผู้ควบคุม                    - บาท                         55,000 บาท

ผู้ปฏิบัติงาน                - บาท                         55,000 บาท

ผู้ช่วยเหลือ                 -บาท                          75,000 บาท

หลักสูตร 4 ผู้              - บาท                          85,000 บาท

หลักสูตรทบทวน          - บาท                         15,000 บาท

 

อัตราค่าลงทะเบียน จัดโดยนิติบุคคลตามมาตรตรา 11 (ที่ได้รับการที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน)

หลักสูตร              ราคาต่อท่าน                 ราคาเหมาไม่เกิน 30 ท่าน

ผู้อนุญาต                4,000 บาท                      35,000 บาท

ผู้ควบคุม                6,500 บาท                      100,000 บาท

ผู้ปฏิบัติงาน            6,500 บาท                      100,000 บาท     *** (แถมฟรีอบรมดับเพลิง 6 ชั่วโมง)

ผู้ช่วยเหลือ             7,900 บาท                      135,000 บาท

หลักสูตร 4 ผู้          9,600 บาท                      150,000 บาท      *** (แถมฟรีอบรมดับเพลิง 6 ชั่วโมง)

หลักสูตรทบทวน      1,500 บาท                       25,000 บาท       

 

กำหนดการฝึกอบรม ดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2566
11 และ 23 มกราคม 2566
6 และ 20 กุมภาพันธ์ 2566
8 และ 20 มีนาคม 2566
3 และ 18 เมษายน 2566
8 และ 22 พฤศภาคม 2566
7 และ 19 มิุนายน 2566
3 และ 17 กรกฎาคม 2566
7 และ 21 สิงหาคม 2566
4 และ 18 กันยายน 2566
9 และ 24 ตุลาคม 2566
6 และ 20 พฤศจิกายน 2566
6 และ 18 ธันวาคม 2566

 

กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566
12 - 13 มกราคม 2566
7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
9 - 10 มีนาคม 2566
4 - 5 เมษายน 2566
9 - 10 พฤศภาคม 2566
8 - 9 มิุนายน 2566
4 - 5 กรกฎาคม 2566
8 - 9 สิงหาคม 2566
5 - 6 กันยายน 2566
10 - 11 ตุลาคม 2566
7 - 8 พฤศจิกายน 2566
7 - 8 ธันวาคม 2566
 
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร4ผู้ ประจำปี 2566
24 - 27 มกราคม 2566
21 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
21 - 24 มีนาคม 2566
19 - 22 เมษายน 2566
23 - 26 พฤศภาคม 2566
20 - 23 มิุนายน 2566
18 - 21 กรกฎาคม 2566
22 - 25 สิงหาคม 2566
19 - 22 กันยายน 2566
25 - 28 ตุลาคม 2566
21 - 24 พฤศจิกายน 2566
19 - 22 ธันวาคม 2566
 
กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรทบทวนอับอากาศ ประจำปี 2566
12 เละ 224 มกราคม 2566
7 และ 21 กุมภาพันธ์ 2566
9 และ 21 มีนาคม 2566
4 และ 19 เมษายน 2566
9 และ 23 พฤศภาคม 2566
8 และ 20 มิุนายน 2566
4 และ 18 กรกฎาคม 2566
8 และ 22 สิงหาคม 2566
5 และ 19 กันยายน 2566
10 และ 24 ตุลาคม 2566
7 และ 21 พฤศจิกายน 2566
7 และ 19 ธันวาคม 2566
 

ติดต่ออบรม การจองอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท โลโก้บริษัท พร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรม ไปที่ 

 ไลน์คิวอาร์โค๊ด :

การชำระค่าอบรม

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
  • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน

 

สถานที่ฝึกปฎิบัติเสมือนจริง ภาคปฎิบัติ

ฝึกปฎิบัติ ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ

 

หน่วยฝึกอบรม ที่ได้รับการอนุญาต จากกระทรวงแรงงาน ตามมาตรา11 แห่งพรบ.ความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ.2554

แบบฟอร์มสมัครอบรม

คำอธิบายแบบฟอร์ม
#1 โดย: พิชิต [IP: 49.230.58.xxx]
เมื่อ: 2020-06-20 16:36:55
อาจารสอนสนุกได้ความรู้ดีมากๆศูนฝึกสะดวกสบายบริการดี

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 81,654