หลักสูตรฝึกอบรม

ติดต่ออบรม จองการอบรม

ส่งข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่บริษัท โลโก้บริษัท พร้อมรายชื่อผู้เข้าอบรมตามข้อมูลด้านล่าง เจ้าหน้าจะติดกลับโดยด่วนที่สุด

 

การชำระค่าอบรม

 • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
 • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-xxxxx-x
 • เงินสด จ่ายวันลงทะเบียน

 • TSM.jpg
  หลักการและเหตุผล บุคลากรจัดการดานความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) คือใครและทำไมต้องมีบุคลากรจัดการดานความปลอดภัยในการขนส่ง (TSM) โดยอ้างอิงตาม กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ...

 • อบรมการทำงานในที่อับอากาศ.jpg
  หลักการและเหตุผล อ้างอิงตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศพ.ศ. 2562 ข้อ 20 กำหนดให้น...

 • อบรมการทำงานบนที่สูง.jpg
  หลักการและเหตุผล การทำงานบนที่สูงนั้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงมาก ถึงขั้นเสียชีวิต บางกรณีก็ถึงขั้นทุพพลภาพ บางกรณีความสูงเพียงไม่กี่เมตรก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้ จากหลายๆสาเหตุ...

 • อบการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน.jpg
  22หลักการและเหตุผล ปัจจุบันงานนั่งร้านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง ติดตั้ง ฯลฯ ทางผู้ประกอบการจำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และรู้จักเลือกใช...

 • อบรมผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณปั้นจั่น ผู้ยึดผูกรัดวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น.jpg
  หลักการและเหตุผล งานยกเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง และอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เช่นสลิงดีดใส่ผู้ปฏิบัติงาน จนทำให้อวัยวะเละฉีกขาด ชิ้นงานหนีบมือขาดขณะทำการย...

 • Small-Logo-Opaque.png
  หลักการและเหตุผล อ้างอิงตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยพ.ศ.2555ข้อที...

 • อบรมการขับขี่รถโฟล์คลิฟท์ รถยก.jpg
  หลักการและเหตุผล โฟล์คลิฟท์หรือเรียกรถยก นับมีความสำคัญและจำเป็นในการประกอบธุระกิจ สำหรับสถานประกอบการ แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากใช้รถยกนั้นก็มีมากเช่นกัน ตั้งแต่อุบัติเหตุขั้นร้า...

 • ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire watch.png
  หลักการและเหตุผล หลักสูตรผู้เฝ้าระวัง Fire watch man เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญ เพื่อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องอัคคีภัย เช่น งานประกายไฟ งานเชื่อม งานตัด งานเจียร ผู้ปฎิบัติงานไม่สามาร...

 • st,small,507x507-pad,600x600,f8f8f8.jpg
  หลักการและเหตุผล อ้างอิงตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที...

 • หลักสูตรไฟฟ้า.gif
  หลักการและเหตุผล อันตรายจากกไฟฟ้า เกิดจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเข้าไปแตะและต่อเป็นส่วนหนึ่งใน วงจรไฟฟ้าหรือต่อครบวงจร โดยอาจจะสัมผัสถูกสายไฟฟ้าทั้งสองเส้นหรือเพียงเส้นเดียว หรือ...

 • อบรมลูกจ้างเข้าทำงานใหม่.png
  หลักการและเหตุผล อ้างอิงตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบ...

 • จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ..png
  หลักการและเหตุผล อ้างอิงกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 กำหนดให้สถานประกอ...

 • หลักสูตร การทำงานกับสารเคมี.gif
  หลักการและเหตุผล กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 หมวด 9 ข้อที่ 34 ให้นายจ้...

 • อบรมการตัดแยกพลังงาน (LOCKOUT TAGOUT).png
  หลักการและเหตุผล Lock Out & Tag Outเป็นระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักร ทีช่วยส่งเสริมในการลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยใช้ระบบที่เรียกว่าv...
Visitors: 89,054